Juridische

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Netpulse NV, Molenstraat 65, 2840 Reet, BE 0898.485.858.

De gebruiker erkent dat de teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels en domeinnamen en andere bestanddelen op deze website beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Netpulse NV of aan derden welke met toestemming (beeld)materiaal ter beschikking hebben gesteld aan Netpulse NV. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Netpulse NV het op of via deze website aangeboden materiaal op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of onder welke vorm dan ook over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website.


Onrechtmatig gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich er ondermeer toe:

  • de informatie op deze site niet op een onrechtmatige, onwettelijke wijze te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of op enige andere wijze minder efficiënt gemaakt wordt;
  • de website niet te gebruiken voor het versturen of posten van virussen , illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

Informatie op de website

De informatie en software op deze website wordt met de nodige zorg opgesteld. Netpulse NV staat niet in voor de eventuele onvolkomenheden van allerlei aard zoals de geschiktheid, de correctheid en de nauwkeurigheid. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Netpulse NV is evenmin aansprakelijk voor schade op welke manier ook ontstaan door gebruik of interpretatie, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie aangeboden op deze website of voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen en wijst alle aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze virussen af. Netpulse NV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk ogenblik te wijzigen.

Indien er via deze website direct of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Netpulse NV hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegepast advies.


Cookie verklaring

Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze website bezoekt. In dit beleid willen wij je informeren over welke cookies we gebruiken en waarom we dit doen. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites en mobiele apps van Netpulse NV, tenzij anders bepaald door de specifieke website of applicatie. Dit cookiebeleid kan op elk moment aangepast worden, bijvoorbeeld als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website. Wij gebruiken enkel technische sessie cookies met uitzondering van de cookie-concent-cookie. Deze cookies worden na de sessie niet bewaard(met uitzondering van de cookie-concent-cookie).


Persoonsgegevens

Netpulse nv verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een contactformulier, het inschrijven op nieuwsbrieven, het verzenden van een email of gelijkaardige activiteiten geeft een bezoeker Netpulse nv toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een databank met het oog op klantenbeheer, marktonderzoek, geautomatiseerde gebruikersprofilering en direct marketing activiteiten. Wanneer u ons uw emailadres doorgeeft via de website, dan zullen wij het enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor u het ons doorgaf (bvb. deelname aan een wedstrijd; inschrijving voor het ontvangen van een elektronische nieuwsbrief). Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, tenzij met uw akkoord of wettelijke verplichtingen. U heeft recht op inzage en eventuele verbetering van uw persoonsgegevens. Meer informatie vindt u hier onze uitgebreide privacy policy


Links tussen websites

Deze website kan hyperlinks naar andere websites of webpagina’s van derde partijen bevatten of daarnaar verwijzen. Netpulse NV heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Netpulse NV houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of pagina’s.

Het is enkel toegelaten om hyperlinks naar de homepage van deze website te maken. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Netpulse NV. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden is eveneens verboden.